ساختار دولت الکترونیک و ویژگی های آن

                                e-Goverment

1 ساختار و روابط دولت الکترونیکی

دولت الکترونبکی استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به منطور ارائه خدمات دولتی، به صورت به هنگام و مستقیم به شهروندان، در

24

ساعته شبانه روز و

7 روز هفته می باشد . دولت الکترونیک به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی و فرصت

های گسترده تر برای مشارکت در فرایندها را ارائه می نماید.

در واقع ستونهای اصلی دولت الکترونیکی ارتباطی است که دولت با شهروندان ، بنگاه های اقتصادی ، کارکنان و سایر موسسات دولتی برقرار میسازد واین ارتباطات است که روح دولت الکترونیکی را تشکیل می دهد . در این قسمت سع ی م ی کنیم ابعاد مختلف دولت الکترونیکی ، و روابط بین آنها را بشناسیم. دولت الکترونیکی برای سرویس ده ی به شهروندان، واحدهای خصوصی و سازمان های دولتی دیگر ، از مجراهای مختلفی استفاده
می کند که این خود به روابطی مابین دولت و ارکان جامعه می انجامد که تحت عناوین زیردسته بندی می شوند:
رابط? دولت با شهروندان که طی آن دولت سرویسی را به شهروندان ارائه می دهد

. در اینجا :G2C(Government to Citizen) •

شهروند به عنوان عضوی از جامعه که حق او استفاده از سرویس های دولت الکترونیکی می باشد این خدمات را به صورت رایگان دریافت می کند.

رابطه ای که طی آن دولت سرویس خود را به فردی از افراد جامعه به عنوان یک مشتری ارائه

:G2C(Government to Customer) •

تفاوت وجود

Citizen و Customer می کند و این گونه خدمات می توانند رایگان نباشند . در واقع در مدل ارتباطی دولت الکترونیکی میان دارد.

رابطه ای بین دولت و بنگاه های تجاری و خصوصی که طی آن دولت سرویسی را به آن سازمان

:G2B(Government to Business)

یا شرکت خصوصی ارائه می دهد

. به عنوان مثال می توان به مزایده ای که از طرف دولت در اینترنت به اجرا گذاشته می شود و شرکت های

خصوصی از طریق اینترنت در این مزایده شرکت می کنند، اشاره کرد . خدماتی از قبیل ارائه مجوز و گواهی نامه ها ، انجام خرید و فروش کالاها، خدمات و غیره در این بخش انجام می گیرد.
رابطه ای بین سازمان های درون دولت و یا بین دولت های مختلف که طی آن، هر یک 

:G2G(Government to Government) •

از این سازمان ها یا دولت ها می تواند به دیگری سرویس دهند و یا روابطی در زمینه های مختلف داشته باشند

. اکثر امور اداری دولت به نحوی به هم مربوط هستند؛ بدین معنی که اطلاعات یک سازمان یا بخش مورد استفاده سازمانی دیگر قرار می گیرد. در نظامهای دولتی سنتی این امر با کاغذ بازی های وقت گیر همراه است و از دقت و سرعت و اطمینان کافی برخوردار نیست . به همین دلیل نیاز به اتصال سازمانهای مختلف دولتی احساس می شود.
رابطه بین دولت با کارمندانش می باشد و شامل سرویس هایی است که از طرف دولت به

:G2E(Government to Employee) •

کارمندان اداری سازمان های مختلف دولتی در رابطه با کار وشغل آنها ارائه می شود

. این سرویس ها می توانند شامل امور مالی : حقوق و مالیات و .. .

مربوط به کارمندان باشد . رسیدگی به نحوه عملکرد کارمندان و ارتباطات داخلی یک سازمان دولتی جهت کاهش کاغذبازی و جلوگیری از اتلاف

باشد. G2E زمان و افزایش کارایی سازمان دولتی نیزمی تواند از جمله کارکردهای

با توجه به روابطی که مطرح شد ارتباطات دیگری در جهت مخالف نیز بین دولت و ارکان جامعه وجود دارد که می توان به یکی از آنها اشاره کرد:
عبارت است از ارتباطی میان دولت و مردم که طی آن شهروندان اطلاعاتی را به دولت ارائه می کنند

:C2G(Citizen to Government) •

را به وجودمی آورد

. C2G دهند به عنوان مثال در یک رأی گیری الکترونیکی فرم ها و آرائی که شهروندان به دولت ارائه می دهند یک ارتباط

-

2 ویژگی های دولت الکترونیکی

هدف دولت الکترونیکی ارائه خدمات بهتر با هزینه کمتر و اثر بخشی بیشتر ا ست ولی نمی توان استاندارد مشخصی برای سایر ویژگی های آن

معرفی کرد، ز یرا هر دولت ی م ی تواند با توجه به ن یازهای جامعه خودش نظام دولت الکترونیکی را پا یه ریزی کند . به عنوان مثال در یک تعریف آمده
باشد: S M A R T است که یک دولت الکترونیکی باید
دولت الکترونیکی نباید گستردگی بیش از حد داشته باشد؛ تا بتواند از اتلاف نیروی انسانی و سرمایه جلوگیری کند . بنابراین بهتر :S(Small) •
است دولتهای بزرگ به دولتهای محلی کوچکتر تقسیم شوند .

دولت الکترونیکی بایستی مقید به اخلاق بوده و حریم اطلاعات خصوصی شهروندان را حفظ نماید

. :M(Moral) •

دولت الکترونیکی باید نسبت به فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که انجام می دهد جوابگو باشد ؛ بدین معنی که

:A(Auditable) •

شهروندان بتوانند تا حد امکان از روند پیشرفت این فعالیتها آگاهی های لازم را کسب کنند .

. :R(Responsible) •

دولت الکترونیکی باید در صورت بروز مشکلاتی ناشی از فعالیت هایش به مردم پاسخگو باشد

. :T (Transparent) •

دولت الکترونیکی باید از موضع شفافی در رابطه با امور شهروندان برخوردار باشد.

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 11 تیر 1389    | توسط: علی    | طبقه بندی: مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات،     | نظرات()